Συμπληρώστε την Φόρμα Καταχώρησης

Ενδιαφέρεστε να πουλήσετε το ακίνητό σας; Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία πώλησης από την εύρεση αγοραστή μέχρι την συμβολαιογραφική πράξη.

Χρήσιμες Πληροφορίες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ - ΠΩΛΗΤΗΣ

 

-      Φωτοτυπίες ταυτοτήτων,

-      Φωτοτυπία δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύεται ο ΑΦΜ του συμβαλλομένου,

-      Τίτλος κτήσεως του ακινήτου,

-      Φορολογική ενημερότητα από τη Δ.Ο.Υ. εισοδήματος, για μεταβίβαση του συγκεκριμένου ακινήτου,

-      Ασφαλιστική ενημερότητα  Ι.Κ.Α., για μεταβίβαση ακινήτου (από το τμήμα οικοδομικών του Ι.Κ.Α.), εφόσον είναι υπόχρεος, δηλαδή αν έχει εκδοθεί επ’ ονόματί του οικοδομική άδεια την τελευταία 10ετία, αν μετέχει σε εταιρεία (Δ/νων Σύμβουλος, εταίρος), αν ασφαλίζει προσωπικό στο ΙΚΑ,

-      Τοπογραφικό διάγραμμα, με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού Ν.651/1977 και Ν.1337/1983, εξαρτημένο από κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87,

-      Κατόψεις,

-      Άδεια ανέγερσης, με τυχόν αναθεώρηση, 

-      Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 

-      Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013, ότι υποβλήθηκαν δηλώσεις ΦΑΠ ετών 2010 έως και 2013,

-      Πρωτότυπο της βεβαίωσης Ν.3843/2010, για την περαίωση της διαδικασίας διατήρησης χρήσης χώρων (με 3 σφραγίδες),

-      Βεβαίωση μηχανικού, σύμφωνα με το Ν.4178/2013, για την ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών,

-      Βεβαίωση περαίωσης ΥΠΕΚΑ του Ν.4178/2013, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής των αυθαιρέτων.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Έξοδα που αφορούν τον Αγοραστή του Ακινήτου:

 

  • Φορολογία Μεταβίβασης. Μπορεί να είναι δύο ειδών:

– Φ.Μ.Α. ίσο με 3% επί της μεγαλύτερης αξίας μεταξύ της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο και της ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Αφορά ακίνητα που δεν είναι νεόδμητα.

– Φ.Π.Α. 24% επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου και αφορά νεόδμητα ακίνητα που προσφέρονται προς πώληση από Κατασκευαστικές Εταιρείες και εργολάβους.

  • Αμοιβή Δικηγόρου. Η αμοιβή επηρεάζεται από την έκταση της υπηρεσίας που παρέχεται από τον δικηγόρο και προκύπτει κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του αγοραστή και του δικηγόρου.
  • Αμοιβή Συμβολαιογράφου. Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 1,0% – 1,5% επί της μεγαλύτερης μεταξύ της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο και της ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
  • Αμοιβή κτηματομεσίτη. Ό,τι έχει υπογραφεί στην εντολή υπόδειξης ακινήτου.  • Φόρος υπέρ Ο.Τ.Α. Υπολογίζεται ως 3% επί του ποσού του Φόρου Μεταβίβασης.

 

  • Κτηματολόγιο. Τα κτηματολογικά τέλη περιλαμβάνουν τα δικαιώματα εγγραφής, τα πιστοποιητικά και το τέλος χαρτοσήμου. Υπολογίζονται σε 0,475-0,575% της αξίας του ακινήτου που αναφέρεται στη σύμβαση, πλέον 24% φόρου προστιθέμενης αξίας (V.A.T.).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.